Avtalevilkår for Docly

Vilkår for drift og brukerstøtte av norske Docly-løsninger driftet av DOPS AS.

1. Docly i Norge vedlikeholdes og driftes av teknologiselskapet DOPS AS (heretter kalt driftsleverandøren).

2. Kunden har ikke anledning til å benytte mer enn den mengde diskplass eller trafikk (opp- og nedlasting) som er avtalt. Kontakt din Docly Partner ved bestilling av ekstra lagringskapasitet og/eller tilleggstjenester.

3. Kunden har ikke anledning til å videreselge lagringsplass eller tjenester uten at det foreligger skriftlig avtale.

4. Det gis kun gratis brukerstøtte via online supportskjema på www.docly.net/Support. Kunden godtar at supporthenvendelser kan bli publisert i en on-line kunde supportdatabase. Kunden står selv ansvarlig for å fjerne evt. konfidensiell informasjon fra henvendelsen. Gratis brukerstøtte innbefatter kun henvisninger til brukerveiledninger og online kunnskapskilder. Kunder med behov for ytterligere bistand må tegne egen avtale for utvidet brukerstøtte. Utvidet brukerstøtte faktureres på timebasis med gjeldende timesatser.

5. For sikker sending av e-post fra Docly, anbefaler vi å bruke en e-postkonto/SMTP-server fra egen eller tredjeparts e-postleverandør. Dersom dere likevel ønsker å benytte Doclys SMTP-server gjør vi oppmerksom på at vi ikke kan tilby support eller feilsøking.

6. Det er ikke tillatt å benytte tjenesten til å distribuere materiale som er i strid med norsk lov.

7. Hvis kunden endrer adresse eller kontaktperson, skal dette umiddelbart meldes skriftlig til aktuell partner. Dersom det oppgis uriktige opplysninger, eller endringer ikke meldes umiddelbart, kan tjenesten bli sperret for videre anvendelse til korrekte opplysninger er gitt, eller avtalen kan bli sagt opp med umiddelbar virkning.

8. Driftsleverandøren vil etterstrebe at tjenesten skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det tas regelmessig backup av alle filområder, og i tillegg kan kunden ved behov bestille ekstra backup utført og tilsendt. Driftsleverandøren kan imidlertid ikke garantere for 100% oppetid eller tilgjengelighet, og kan ikke holdes ansvarlig for problemer eller tap som kunden måtte påføres som følge av eventuell nedetid eller manglende backup.

9. Normalt og nødvendig vedlikehold av Docly vil bli utført av driftsleverandøren. Kortvarig nedetid vil da kunne forekomme. Dette er en nødvendig del for å kunne ivareta sikkerheten og kontinuerlige forbedringer av systemets funksjonalitet.

10. All kundedata tilhører kunden og kan ikke brukes i noen sammenheng av driftsleverandøren eller tilknyttede parter.

11. All kundedata kan eksporteres fra Docly på bestilling fra kunden. Kundedata leveres i JSON-format (eller et annet filformat etter avtale). Arbeid med dataeksport faktureres på timebasis med gjeldende timesatser.

12. Utvikling utført for kunder kan gjøres generelt tilgjengelig med mindre annet er spesielt avtalt.

13. Varighet. Oppsigelse av avtalen skal skje skriftlig. Begge parter kan si opp avtalen. Avtalen fornyes automatisk til den sies opp av en av partene. Ved oppsigelse fra kunde blir ingen tilbakebetaling gjort av allerede innbetalte avgifter for inneværende periode. Ved opphør av avtalen, opphører kundens rett til å anvende tjenesten ved utløp av betalt periode.

14. Betaling skjer etter årlig forkuddsvis fakturering fra partner eller driftsleverandør med 14 dagers betalingsfrist.

15. Forsinket betaling. Ved forsinket betaling vil det påløpe forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Ved forsinket betaling påløper evt. purregebyr og inkassoavgifter i henhold til gjeldende lovgivning. Dersom kunden ikke betaler innen 5 dager etter purring, har driftsleverandøren rett til å stenge tjenesten til full betaling foreligger. Eventuelt kan også driftsleverandøren senke overføringshastigheten på kundens tjenester. Ved gjentatt forsinket betaling, har driftsleverandøren rett til å si opp avtalen uten ytterligere varsel.

16. Ved et eventuelt opphør av tjenestetilbudet, vil kildekode og rettigheter frigjøres slik at disse kan videreføres av kunden eller av andre leverandører.

17. Force Majeure. Driftsleverandøren er ikke ansvarlig for omstendigheter utenfor sin kontroll - Force Majeure. Driftsleverandøren har således intet ansvar for tap og skader som skyldes slike forhold, herunder arbeidskonflikt, lynnedslag, offentlige reguleringer, allmenn knapphet på transporter, varer, eller energi, m.m. Driftsleverandøren er heller ikke ansvarlig for feil og forsinkelser fra underleverandører eller operatører som har sin grunn i slike eller lignende omstendigheter. I slike tilfeller fritas kunden ikke for de avtalte avgifter. Dersom avtalte tjenester i vesentlig grad forhindres i lengre tid enn 3 måneder pga. slike omstendigheter som er nevnt ovenfor, har kunden rett til å si opp avtalen med 14 dagers skriftlig varsel.

18. Driftsleverandøren og tilknyttede partnere tar forbehold mot evt. endringer gjort av andre leverandører eller eksterne systemer som kan påvirke driften eller funksjonaliteten til levert løsning. Kunden må selv holde rede på slike endringer og sørge for å innhente tilbud på implementering av nødvendige endringer, og selv sørge for en tidsplan for å holde en uavbrutt drift av sine tjenester og systemer. Dette gjelder også komponenter som har medfølgende standard integrasjoner i Docly. Det kan evt. være nødvendig å oppgradere til nyere versjoner av Docly for å støtte evt. slike endringer eller innhente tilbud på å oppdatere systemet.

19. Kontraktsbrudd. Hvis kunden misligholder avtalen, har leverandøren rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning.

20. Prisjustering. Driftsleverandøren forbeholder seg retten til å justeres alle priser årlig i henhold til prisindekser fra SSB uten forutgående varsel.

21. Endring i vilkårene. Disse vilkår kan endres med en måneds skriftlig varsel (e-post) fra driftsleverandøren. Ved slike endringer har kunden rett til å si opp avtalen innen endringen trer i kraft. Dersom kunden ikke sier opp sin avtale innen endringen trer i kraft anses de nye vilkårene for akseptert av kunden (med mindre annet er særskilt avtalt).

22. Alle Docly-løsninger må leveres med Docly-branding iht. gjeldende retningslinjer for dette. Noen avtaler tillater fjerning av Docly-branding i løsninger. Se offisiell oversikt over priser og avtaler på våre nettsider www.docly.no.

23. Tvister. Denne avtale er undergitt norsk rett. Tvister som springer ut av denne avtale skal løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

Oppdatert 10. apr. 2024

For eventuelle spørsmål og andre henvendelser, ta kontakt 👋

Kontakt oss: